Zásady ochrany osobních údajů – Privacy Policy Czech and Slovak

Zásady ochrany osobních údajů

Sahadža jóga z. s., L 5089 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Kožíškova 511, 250 82 Úvaly. IČO 49367838 (dále jen „Správce“) v rámci své činnosti spravuje a zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří se u správce registrují na kurz 21denní meditační výzva prostřednictvím webových stránek https://www.freemeditation.com.au/. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají.
1. Účely zpracování osobních údajů
Správce provádí zpracování osobních údajů za účelem poskytnutí plnění registrovaným uživatelům, které spočívá v informování o probíhajících lekcích k on-line kurzu 21denní meditační výzva.
2. Rozsah osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jsou pro tyto účely nezbytné a sice: jméno, příjmení, e-mailová adresa a země, odkud pochází.
3. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
Subjekt údajů poskytuje Správci své osobní údaje dobrovolně.
4. Doba zpracování osobních údajů
Pro účel řádného plnění zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytnou pro toto plnění, tj. do konce on-line kurzu 13. 10. 2023.
5. Příjemci osobních údajů
5.1 Osobní údaje Správce sdílí se Zpracovatelem osobních údajů, jíž je australská nezisková společnost Sahaja Yoga Australia.
Způsob zpracování osobních údajů Správce a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky.
6. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má následující práva: a) Právo na přístup k osobním údajům Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: 1. účely zpracování; 2. kategorie dotčených osobních údajů; 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 5. existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu; 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů. Subjekt údajů má dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. b) Právo na opravu Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. c) Právo na výmaz (právo „být zapomenut“) Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě. d) Právo na omezení zpracování Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. e) Právo na přenositelnost osobních údajů Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že: 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně 2. zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. f) Právo vznést námitku Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. g) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů; v těchto případech však má subjekt údajů právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí. h) Právo podat stížnost u dozorového úřadu Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.